COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Nalkis Kisida
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 18 April 2010
Pages: 92
PDF File Size: 16.75 Mb
ePub File Size: 13.41 Mb
ISBN: 750-2-48628-449-2
Downloads: 67900
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigis

Voor de toepassing van de landbouwregelingen kan deze controle eventueel door andere bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd. Wanneer het echter gaat om invoer zonder commercieel karakter, kan de vergunning worden verleend aan personen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd.

This border office would apply any physical controls to the goods being imported or exported that either dommunautair deems necessary on the basis of the result of risk analysis. The e-Customs Decision lays down the objectives to be met in creating a paperless environment for customs and trade, as well as the structure, means and time limits for doing so.

Een kopie van het attest van oorsprong en eventuele aanvullende gegevens of documenten die erop wijzen dat de gegevens in het attest onjuist zijn kunnen ter ondersteuning van het verzoek om controle worden toegezonden. Een attest van oorsprong wordt in het Engels of in het Frans opgesteld. Wanneer ten aanzien van douanewtboek een douaneschuld ontstaat, wordt het bedrag van deze schuld vastgesteld op grond van de heffingsgrondslagen geldend voor deze goederen op het tijdstip waarop de aangifte douanedetboek plaatsing van deze goederen onder de regeling tijdelijke invoer is aanvaard.

FAQ gemoderniseerd communautair douanewetboek (en) – Europa Nu

Om een van de in lid 1, tweede streepje, bedoelde douanebestemmingen te krijgen, worden de veredelingsprodukten als niet-communautair beschouwd. De artikelen 8 en 9 doen geen afbreuk aan de nationale voorschriften die inhouden dat een beschikking geen werking heeft of haar werking verliest om redenen die niet specifiek verband houden met de douanewetgeving.

De bepalingen van titel III zijn, met uitzondering van de artikelen 48 tot en met 53 wat communautaire goederen betreft, van toepassing op goederen die in de andere delen van het genoemde douanegebied worden binnengebracht, behalve wanneer het goederen betreft die deze zone over zee of door de lucht verlaten zonder onder een regeling voor douanevervoer of een andere douaneregeling te zijn geplaatst.

  FUNCOES INORGANICAS PDF

Procedures bij uitvoer uit het begunstigde land. Onverminderd lid 2 is deze bepaling evenwel niet van toepassing op de regeling voor tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer. Degene die de goederen wederuitvoert, brengt in dit vak zijn handtekening aan. Indien de douanewetgeving tot zekerheidstelling verplicht, stellen de douaneautoriteiten het bedrag van deze zekerheid vast op een niveau dat gelijk is aan:.

Hiertoe worden de eenheidsprijzen door de lidstaten aan de Commissie medegedeeld en door deze via Taric bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6 van Verordening EEG nr. Exporteurs die overeenkomstig lid 2 door de bevoegde autoriteiten van het register van geregistreerde exporteurs zijn geschrapt, kunnen slechts weer in het register van geregistreerde exporteurs worden opgenomen wanneer zij ten genoegen van de bevoegde autoriteiten in het begunstigde land hebben aangetoond dat de toestand die tot hun schrapping heeft geleid niet meer bestaat.

De structuur van het EORI-nummer voldoet aan de in bijlage 38 vastgestelde criteria. Het in artikel 13, lid 2, van het Wetboek bedoelde communautaire risicobeheer wordt uitgevoerd overeenkomstig een gemeenschappelijk kader voor elektronisch risicobeheer, dat uit de volgende delen bestaat:. Personen die niet de nodige waarborgen bieden voor de naleving van de in dit wetboek vervatte bepalingen, kan de toegang tot een vrije zone of een vrij entrepot worden ontzegd.

EUR-Lex Access to European Union law

Veredelingsprodukten die overeenkomstig het bepaalde in lid 1 onder een douaneregeling of in een vrije zone of douanewebtoek vrij entrepot zijn geplaatst, mogen slechts met toestemming van de douaneautoriteiten in het vrije verkeer worden gebracht.

Onder voorbehoud van artikel 45 dient van de overeenkomstig artikel 40 bij de douane aangebrachte goederen een summiere aangifte te worden gedaan. Wanneer de bij een regeling betrokken douanekantoren in verschillende lidstaten zijn gelegen, hebben de voor de uitwisseling van gegevens te gebruiken berichten de structuur en bevatten zij de gegevens die de douaneautoriteiten in onderling overleg hebben vastgesteld.

They are douanewetboke, through trade-customs working groups, assisting the Commission in the preparation of specific parts of the Implementing Provisions.

Douanewetboek van de Unie – EU monitor

Het bedrag van de te heffen rechten bij invoer mag niet hoger zijn dan douanewetbpek bedrag dat zou zijn geheven indien de betrokken goederen op de datum waarop zij onder de regeling tijdelijke invoer werden geplaatst, in het vrije verkeer zouden zijn gebracht, waarbij de eventueel verschuldigde interesten buiten beschouwing worden gelaten. De gegevens in de in de eerste alinea bedoelde gegevensbank staan op het internet ter beschikking van het publiek, met uitzondering van de vertrouwelijke gegevens van de vakken 2 en 3 van het in artikel bedoelde formulier voor de aanvraag van registratie als geregistreerde exporteur.

  ASTM D3580 PDF

Voor de vaststelling van het bedrag aan terug te betalen of diuanewetboek te schelden rechten bij invoer is artikelonder aeerste streepje, mutatis mutandis van toepassing. Zij verstrekt subsidies en leningen voor sociale en economische hervormingen, voor het versterken van de particuliere sector, democratische procedures en lokale instituties.

Deze goederen worden hierna “goederen in tijdelijke opslag” genoemd. The UCC and the related delegated and implementing acts:. Wanneer de betrokken marktdeelnemer niet in staat is de situatie binnen 30 kalenderdagen te regulariseren, maar kan aantonen dat aan de voorwaarden kan worden voldaan, indien de schorsingstermijn wordt verlengd, schorst de bevoegde douaneautoriteit de status dounaewetboek geautoriseerde marktdeelnemer nogmaals voor 30 kalenderdagen.

awda – Dutch translation – Linguee

Wanneer om een andere reden douznewetboek de plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer, voor onder die regeling geplaatste goederen een douaneschuld ontstaat, is het bedrag van die schuld gelijk aan het verschil tussen het overeenkomstig lid 1 vastgestelde bedrag aan rechten en het overeenkomstig artikel verschuldigde bedrag. De Commissie en de douaneautoriteiten hebben toegang tot en slaan de volgende informatie op in het in lid 1 bedoelde systeem:.

The procedure fixed by the Code depends on the nature and impact of the said-measures onto the provisions of the Code. Wanneer slechts een gedeelte van de goederen waarop een aangifte betrekking heeft, wordt onderzocht, gelden de resultaten van het onderzoek voor alle goederen van deze aangifte.

De douaneautoriteiten kunnen deze termijn verlenen op met redenen omkleed verzoek van de vergunninghouder. De beschikking moet schriftelijk aan de verzoeker worden bekendgemaakt.