MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Ball Gajin
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 7 May 2017
Pages: 222
PDF File Size: 12.20 Mb
ePub File Size: 2.25 Mb
ISBN: 331-5-86852-162-4
Downloads: 5447
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Neramar

De blootgestelde persoon moet de tijd en de middelen hebben om het inschakelen van de machine snel te verhinderen. Gecombineerde machines van de in de punten 1 tot en met machinerichttlijn en in punt 7 bedoelde types voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen.

The particularity of these guidelines is that they set the basic requirements or Essential Health and Safety Requirements EHSR that apply to all manufacturers who wish to put their products on the European market. Deze richtlijn is van toepassing op machines en stelt de daarop betrekking hebbende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften vast, als omschreven in bijlage I.

De machine moet zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat er vanaf de bestuurdersplaats geen gevaar kan ontstaan doordat machinerichtkijn op de machine bevindende bestuurders of bedieners onverwacht met wielen of rupsbanden in contact komen. De bepalingen van deze richtlijn doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om, met inachtneming van het Verdrag, de eisen voor te schrijven die zij noodzakelijk achten ter bescherming van personen, inzonderheid van werknemers, bij het gebruik van de bedoelde machines of veiligheidscomponenten, voorzover deze voorschriften geen wijzigingen inhouden van deze machines of veiligheidscomponenten ten opzichte van de bepalingen van deze richtlijn.

De uitwendige delen van de afscherming moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en aangebracht dat ze niet met transmissies mee kunnen draaien. Bedieningsorganen Vanaf de bestuurdersplaats moet de bestuurder alle organen kunnen bedienen die nodig zijn voor de werking van de machine, behalve voor die functies welke slechts met behulp van bedieningsorganen buiten de bestuurdersplaats zonder gevaar in werking kunnen worden gesteld.

In addition to machineichtlijn of general and mathematical systems theory or of computer and information sciences, Zeigler electrical and computer engineering, U. Indien de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde niet aan de verplichtingen van de leden 1 tot en met 6 heeft voldaan, rusten deze verplichtingen op een ieder die de machine of de veiligheidscomponent in de Gemeenschap in de handel brengt.

Wanneer in verband met massa, afmetingen of vorm van de machine of van de onderdelen het verplaatsen met de hand onmogelijk is, moet de machine of elk van de samenstellende delen: Machinerichtlin eisen Schermen en beveiligingsinrichtingen: The date of entry into force of this Directive was 1 Januarywith a mandatory effective date of 1 January Gevaar door krachtoverbrenging van een machine of trekker met eigen aandrijving naar de aangedreven machine De transmissieassen met cardanoverbrenging die de verbinding moeten vormen tussen een machine met eigen aandrijving of een trekker en de eerste vaste aslager van de aangedreven machine dienen zowel aan de zijde van de machine met eigen aandrijving als van de aangedreven machine over de hele lengte van de as, inclusief cardankoppelingen, te worden afgeschermd.

Dit geldt niet voor: Indien dergelijke gevaren aanwezig zijn, mag de in punt 1. Voorzover mogelijk moeten zij bij het afnemen van hun bevestigingsmiddelen, niet op hun plaats kunnen blijven. Een afscherming of beveiligingsinrichting die wordt gebruikt met het oog op de gevaren van bewegende delen, sg worden gekozen op basis van het bestaande risico. Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing dient naast de onder punt 1. Verwisselbare uitrustingsstukken bedoeld in artikel 1, lid 2, onder aderde streepje, moeten in alle gevallen voorzien zijn van de CE-markering en vergezeld gaan van de in bijlage II, deel A, bedoelde EG-verklaring van overeenstemming.

  CARNIE SYNTAX A GENERATIVE INTRODUCTION PDF

De EG-verklaring van overeenstemming is de procedure door middel waarvan de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde verklaart dat de in de handel gebrachte machine aan alle daarop betrekking hebbende fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheid voldoet.

Het opnieuw in werking stellen of wijzigen van de werking in het kader van het normale programma van een automatische cyclus valt niet onder deze fundamentele eis. Een onderbreking, het herstel na een onderbreking of een schommeling in positieve of negatieve zin in de energievoorziening van de machine, mag niet tot gevaarlijke situaties leiden. Bewegende machinerjchtlijn De afschermingen ter beveiliging van blootgestelde personen tegen de risico’s veroorzaakt door bewegende overbrengingsorganen zoals bijvoorbeeld riemschijven, riemen, machinerichhtlijn, tandheugels, transmissieassen enz.

Bovengenoemde documenten behoeven over de onderdelen die voor de fabricage van de machines zijn gebruikt, geen gedetailleerde tekeningen en andere nauwkeurige gegevens te bevatten, behalve indien kennis daarvan voor de controle van de overeenstemming met de fundamentele veiligheidseisen onontbeerlijk of noodzakelijk is.

De vertaling wordt gemaakt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde dan wel door degene die de machine in het betreffende taalgebied invoert. De fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn gegroepeerd naar de risico’s waartegen zij gericht zijn. Het zicht vanaf de bestuurdersplaats moet zodanig zijn dat de bestuurder de machine met haar werktuigen in de beoogde werkomstandigheden kan doen werken zonder dat hijzelf of anderen daarbij aan gevaar machinerichtlijj blootgesteld.

Kabels of banden van textielvezel mogen geen knopen, splitsen of verbindingen hebben, behalve dan aan het uiteinde van de strop of aan de verbinding van een strop zonder einde.

De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek intrekt, doet hiervan mededeling aan de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan. Wanneer zulks in verband met de werkomstandigheden mogelijk is, moeten deze bedieningsplaatsen voorzien zijn van zitplaatsen. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde gaat bij het in de handel brengen of tijdens de eerste inbedrijfstelling met passende maatregelen die hij verricht of laat verrichten, na of de hijs- of hefgereedschappen en de gebruiksklare machines, zowel handbediende als gemotoriseerde, hun opgegeven functies volledig veilig kunnen verrichten.

Beveiliging tegen mechanische risico’s 1.

Wanneer een EG-typeonderzoek wordt uitgevoerd, gaat de keuringsinstantie waarvan kennisgeving is gedaan, bovendien na of de veiligheidscomponent de veiligheidsfuncties kan vervullen die door de fabrikant zijn opgegeven. Zo nodig geeft hij aan welke onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, alsmede de voor een vervanging geldende criteria. Voorkomen van gevaren in verband met de bewegende mxchinerichtlijn De bewegende delen van de machine moeten zodanig zijn ontworpen, vervaardigd en geplaatst dat risico’s worden voorkomen of, wanneer risico’s blijven bestaan, zodanig van afschermingen of beveiligingsinrichtingen zijn voorzien dat elk gevaar voor aanraking waardoor zich ongelukken zouden kunnen voordoen, wordt machinerchtlijn.

Het niet-overleggen van de documenten na een naar behoren met redenen omkleed verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten, kan voldoende reden zijn om machinerichtijn vermoeden van overeenstemming met de 988 van de richtlijn in twijfel te trekken. Deze verklaring bevat de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden die eventueel worden gesteld, alsmede de beschrijvingen en tekeningen die nodig zijn om het goedgekeurde model te identificeren. Hetzelfde geldt voor alle andere delen die voor een veilige verplaatsing in een bepaalde, zo nodig vergrendelde stand moeten staan.

  CUADERNO DE CAMPO DE ARTHUR SPIDERWICK PDF

Machines voor ondergrondse werkzaamheden van de volgende typen: Een lidstaat die een instantie heeft aangewezen, moet zijn kennisgeving ongedaan maken, indien hij vaststelt dat de instantie niet meer aan de in bijlage VII bedoelde criteria beantwoordt. De constructie dient zodanig te zijn dat een onbewuste buitendienststelling machinerichtoijn alle alarmerings- en signaleringssystemen onmogelijk is.

Er kunnen een of meer extra bestuurdersplaatsen worden ingericht en iedere bestuurdersplaats moet dan voorzien zijn van alle noodzakelijke bedieningsorganen.

EUR-Lex – L – NL

Gevaar voor breuken tijdens het gebruik De verschillende delen van de machine, alsmede de verbindingen daartussen, moeten bestand zijn tegen de belastingen en spanningen waaraan zij worden blootgesteld tijdens het gebruik waarvoor de fabrikant de machine heeft bestemd. De instantie waarvan kennisgeving is gedaan, onderzoekt deze wijzigingen en deelt de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde mee machinerichtlimn de verklaring van EG-typeonderzoek geldig blijft.

De uitgang moet het mogelijk maken de cabine snel te verlaten. De bestuurder kan hetzij door de machine worden meegevoerd, hetzij de machine te voet begeleiden, hetzij de machine op afstand bedienen kabel, radiogeleid enz. Bestuurdersplaats De bestuurdersplaats moet met inachtneming van de beginselen van de ergonomie zijn ontworpen.

Theory of modeling and simulation pdf download

Indien de machine voor bepaalde bewerkingen moet kunnen functioneren met uitgeschakelde beveiligingsvoorzieningen, moet de functiekeuzeschakelaar tegelijkertijd:. Er bestaan altijd mobiliteitsrisico’s bij machines die ofwel eigen aandrijving hebben of worden voortgetrokken of geduwd, dan wel zijn gemonteerd op een andere machine of op een trekker, waarvan het bedrijf in een bepaalde werkzone geschiedt en waarbij mobiliteit tijdens het bedrijf dan wel een continue of halfcontinue verplaatsing langs een reeks vaste werkstations is vereist.

Bij toepassing van lid 2, onder aen lid 2, onder ceerste en tweede streepje, moet de EG-verklaring van overeenstemming slechts de overeenstemming met de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de richtlijn vaststellen. Machines waaraan risico’s door het heffen of verplaatsen van personen zijn verbonden, moeten zo zijn ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen.

Indien bewegingen van een machine of bijbehorend werktuig bijzondere gevaren met zich brengen, moet op de machine een opschrift zijn aangebracht dat op voldoende afstand leesbaar is voor iemand die de machine nadert en hem in verband met zijn veiligheid verbiedt zich tijdens de werkzaamheden in de nabijheid van de machine te begeven.

Bij een cardanoverbrenging mag een koppelbegrenzer of een vrijloop uitsluitend worden toegepast aan de zijde van de koppeling aan de aangedreven machine.

Draagbare kettingzaagmachines voor houtbewerking. If a product meets the essential health mahcinerichtlijn safety requirements, then the product can be placed on the market. De trommels en schijven moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en aangebracht dat de kabels of kettingen waarmee zij zijn uitgerust, kunnen worden opgewonden zonder dat zij er zijdelings aflopen.